Տպել

Ներկայումս Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիան տրամադրում է շահույթ չհետապնդող բնակարանային պայմանների բարելավման վարկեր ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին ` համագործակցելով միկրոֆինանսական կազմակերպությունների`

§Կամուրջ¦ և §Նոր Հորիզոն¦ ՈՒՎԿ-ների հետ:

Դիմել տան վերակառուցման կամ վերանորոգման համար.

Համագործակցություն §Կամուրջ¦ ՈՒՎԿ-ի հետ
Բնակարանային պայմաննների բարելավման վարկեր ցածր և միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքների համար

Համագործակցություն §Նոր Հորիզոն¦  ՈՒՎԿ-ի հետ
Բնակարանային պայմաննների բարելավման վարկեր կանանց կողմից ղեկավարվող ընտանիքների համար