Տպել

ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐԸԱՋԱԿՑՈՒՄԵՆՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ

 

ԵՐԵՎԱՆ – 08 հուլիսի, 2010թ.ԱյսօրԱրմենպրեստեղեկատվականգործակալությունումտեղիունեցավմամլոասուլիս` նվիրվածՀայաստանումհայկականևհոլանդականկազմակերպություններիհամագործակցությամբիրականացվողՍոցիալականԲնակարանայինԾրագրին: Մամլոասուլիսինպատակնէրներկայացնելծրագրիգործընկերներինևքննարկելծրագրիառաջին 100 օրվաարդյունքները:

ՆախագծիհիմնականնպատակնէՀայաստանումսոցիալականբնակարաններիխթանման, զարգացմանևկառավարմանհամարկայունինստիտուցիոնալհիմքերիձևավորումը: Սոցիալականբնակարաններըայնբնակարաններնեն, որոնքտրամադրվումենվարձակալությամբկամկարողենգնվելբնակիչներիկողմիցարտոնյալպայմաններով: Սոցիալականբնակարաններըֆինանսավորվումևկառավարվումենշահույթչհետապնդողկազմակերպություններիկողմից` ցածրևմիջինեկամուտունեցողխմբերինորակյալևէներգախնայողբնակարանհատկացնելուևդրանցհամապատասխանսպասարկումըապահովելունպատակով: Կարիքավորընտանիքներինհումանիտարբնակարաններտրամադրելուծրագրերիհետմեկտեղ, ցածրևմիջինեկամուտունեցողխմբերինմատչելիբնակարաններովապահովումըբանալիկհանդիսանաՀայաստանումբնակարանայինխնդիրներիլուծմանհամար:

Ծրագիրըհենց սկզբիցարագընթացքստացավ” – ասացՍոցիալականԲնակարանայինՀիմնադրամիտնօրեն` ԱրաՆազինյանը, - “Այսօրմենքկարողենքգրանցելառաջընթաց  ծրագրիբոլորուղղություններով: ԱմենակարևորձեռքբերումըթերևսկարելիէհամարելԾրագրիԱշխատանքայինԽմբիձևավորումը, որինմասնակցումենՀՀԿառավարությանբարձրաստիճաններկայացուցիչները, մարզայինևհամայնքայինղեկավարներըևգործընկերկազմակերպությունները: Աշխատանքայինխումբըքննարկումէծրագրիիրականացմանըվերաբերվողբոլորկարևորհարցերը: ԱնդրանիկայցիընթացքումՀոլանդիայիմերգործընկերներըհանդիպեցինծրագրիբազմաթիվմասնակիցներինևգործընկերներինևհնարավորությունունեցանստանալուերկրիբնակարանայինհատվածումառկաիրավիճակի, հեռանկարներիևխնդիրներիվերաբերյալանմիջականտպավորություններևպատկերացումներ: Մենքվստահենք, որմերհամագործակցությունըկօգնիարագորենվերարտադրելՆիդերլանդների` ցածրևմիջինեկամուտունեցողխմբերինսոցիալականբնակարանովապահովմանհարուստփորձըՀայաստանիիրականությանմեջ”:

2010թ. մարտինԵրևանումմեկնարկեցպիլոտայինծրագիրը, որնուղղվածէբնակարանիկարիքունեցողցածրևմիջինեկամուտունեցողընտանիքներինմատչելիբնակարանովապահովելուխնդրիլուծմանը: Նախաձեռնությունը, որնանվանվելէ«ՍոցիալականԲնակարանայինԾրագիրՀայաստանում»իրականացվումէերեքհայաստանյանկազմակերպությունների` ՍոցիալականԲնակարանայինՀիմնադրամ, «ՀաբիտատֆորՀումենիթիԱրմենիա»ևՀայաստանիՀամայնքների Ասոցիացիակողմից, համագործակցությամբ` Նիդերլանդներումսոցիալականբնակարանայինոլորտումգործողմիխումբհոլանդականկազմակերպություններիհետ, ներառյալ «ԲնակարաններիԵրաշխավորմանՀոլանդականՄիջազգայինԿազմակերպություն (DIGH)», «ՀաբիտատֆորՀումենիթիԻնթերնեյշնլ», «Վոոնբրոն», «ՀաուսինգՓլաս», «Վոոնֆրիզլանդ»և«ՎոոնբելանգենՎեյդեգեբեիդ»:

«ՍամերառաջինայցնէՀայաստանՍոցիալականԲնակարանայինԾրագրիշրջանակներում: Մերերկրումսոցիալականբնակարաններըշուրջ 100 տարվապատմությունունեն: ԱյսօրմատչելիբնակարանովցածրևմիջինեկամուտունեցողխմբերինապահովելուՆիդերլանդներիփորձըհամարվումէլավագույններիցմեկըամբողջաշխարհում: ՄենքուրախենքաջակցելուՀայաստանինսոցիալականմատչելիբնակարաններիզարգացմանհամարանհրաժեշտկարողություններիձևավորմանգործում: Ինչպեսնաևակնկալումենքսերտհամագործակցությունմերծրագրիևկարիքավորխմբերինհումանիտարբնակարաններովապահովողայլծրագրերիմիջև: Մերկազմակերպությունը (´Ý³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ºñ³ß˳íáñÙ³Ý Ðáɳݹ³Ï³Ý ØÇç³½·³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ` DIGH) մատչելիբնակարանայինծրագրերումկարողէհանդիսանալնաևորպեսֆինանսավորողկողմ: Երաշխավորելովվարկերիտոկոսավճարներիևմայրգումարներիպատշաճվճարումները` մենքնպատակենքդնումբեկումնայիննվաճումներիհասնելտարածաշրջանիհանրայինբնակարանայինոլորտում», - հայտարարեցծրագրիղեկավարևDIGH-իտարածաշրջանայինհամակարգող` Մարի-ՕդիլԶանդերսը:

ԾրագիրըիրականացվումէՏավուշիևՍյունիքիմարզերումևԵրևանում: Նպատակայինխմբերևանմիջականշահառուներենհանդիսանումցածրևմիջինեկամուտունեցողընտանիքները, որոնքկկարողանանօգտվելսոցիալականբնակարաններից: Ծրագիրըկնպաստիպետական-մասնավորհամագործակցությանհետագաամրապնդմանըևկներգրավիպոտենցիալներդրողներինմարզերիսոցիալականզարգացմանը: Կուսումնասիրվեննաևպետականևտեղականինքնակառավարմանմարմիններիկողմիցտրամադրվողտարբերբնույթիաջակցություններ: Սաանհրաժեշտէ, քանիորմատչելիվարձակալվողբնակարանները (շուկայականիցցածրմակարդակիվարձավճարով) պահանջումենորոշակիպետականաջակցություն: 

Այսկարևորնախաձեռնությունըշարունակումէմերմարզումիրականացվածհումանիտարսոցիալականբնակարանայինծրագրիհաջողվածփորձը: Միևնույնժամանակ, այնմեծքայլէհանդիսանում, նորկարողություններուհնարավորություններէստեղծումմարզայինքաղաքներումամենակարևորխնդրի` ցածրևմիջինեկամուտունեցողխմբերինբնակարանովապահովելու, լուծմանգործում: Այսծրագրումմերնպատակնէանհրաժեշտնախապայմաններևհնարավորություններստեղծելբոլորմակարդակներում` սոցիալականբնակարանայինֆոնդիզարգացմանևկառավարմանհամար: Մենքհասկանումենք, որայսնախաձեռնությունըերկարաժամկետպատրաստակամությունևաջակցությունէպահանջումՀՀԿառավարության, մարզայինևհամայնքայինղեկավարներիկողմից, ներառյալ` արտոնություններիտրամադրում, հողահատկացումներևսոցիալականծառայություններիապակենտրոնացում”, - ասացՍյունիքիփոխմարզպետևԾրագրիԱշխատանքայինԽմբիանդամԱրաԴոլունցը:

ՍոցիալականԲնակարանայինԾրագիրըկնպաստիՀայաստանիևՆիդերլանդներիմիջևհետագահամագործակցությանամրապնդմանըևերկարաժամկետգործընկերությունկհաստատիերկուերկրներիմիջևսոցիալականմատչելիբնակարաններիոլորտում: ԾրագիրըիրագործվումէՆիդերլանդներիԱրտաքինգործերինախարարությանՄատրասոցիալականվերափոխմանծրագրիֆինանսականաջակցությամբ: