1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar

Artur Mesropyan joined Habitat Armenia in September 2017 as Project manager of “Restoring Living Conditions in Armenia” project. He is in charge of overall management of the project.
He has more than fifteen years’ experience in the financial industry working also at managerial positions (Deputy of the CEO) of two largest credit organizations of Armenia during 2001-2016. Because of his long-term employment in the lending/microfinance sector, he has gained a lot of experience and deep knowledge in the fields of financial analysis of organizations, strategic and operational planning and development and social performance management. He is expertized in the micro insurance industry as well. 
Before that for over 8 years, Artur had held project and program managerial positions in CARE International in Armenia and UMCOR Armenia. He has strong skills in organizational development and strategic planning.
Artur graduated from Yerevan State University getting a diploma in Radio physician. To improve his knowledge and professional skills he has participated in a variety of workshops, trainings and forums related to banking, financial analyses, strategic planning, product development, marketing and sales, risk management, communications, negotiations, project management and leadership. He twice has been awarded with a certificate of Credit Organizations Executive Director / Chairman of the Board/ and one time Bank Executive Director / Chairman of the Board, Head of Directorate, and Chief Executive / granted by the Central Bank of RA.

Vahram Kirakosyan joined Habitat for Humanity Armenia as a permanent staff member in August 2018, and as a contractor-construction specialist has been providing Technical Assistance services to partner families and Global Village teams since May 2016.
As a Construction Coordinator he is responsible for providing building standards and supervision of construction sites with construction firms, design companies, volunteers and partner families, as well as monitoring, implementation and developing the construction projects from a technical perspective. His responsibilities include provision of Technical Assistance to low and mid-income families and people in need, as well as conducting trainings on Construction, Energy Efficiency & Renewable energy solutions (mainly solar photovoltaic and solar thermal).
Vahram has a Ph.D. in architecture, Master’s Degree in environmental design and a certificate in construction project management. Prior to Habitat Armenia, Vahram has been involved in various design and construction projects for six years. He has taken part in the design of the National Center for Disease Control and Prevention (NCDCP) Central Facility.

«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամն իրականացնում է 
«Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից: Ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել ցածր և միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանները՝ նրանց հնարավորություն տալով ձեռք բերել նոր և օգտագործված, ձևափոխված և վերանորոգված կահույք, շինանյութ և տան պարագաներ: Բնակարանային աջակից ծառայությունների միջոցով հետաքրքված անձանց գործնական խորհուրդներ կտրամադրվեն բնակարանի կարգավիճակի և էներգաարդյունավետության բարելավման վերաբերյալ:
Ծրագիրը հնարավորություն կընձեռի տարբեր կարողություններ և զանազան մասնագիտություններ ունեցող կամավորներին մասնակցել կենտրոնի աշխատանքներին, ձեռք բերել գիտելիքներ և հմտություններ՝ ստանալով աշխատաշուկա մուտք գործելու հնարավորություն։ Ծրագրի ավարտին «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամը կստեղծի Սոցիալական ձեռնարկություն, որը կանվանվի «Նորոգի» ռեսուրսային կենտրոն և կշարունակի տրամադրել վերոնշյալ ծառայությունները:
Վերոնշյալ ապրանքների վաճառքը հնարավորություն կտա «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամին՝ աջակցելու ավելի շատ ընտանիքների:
Կենտրոնն աշխատելու է նվիրատվությունների հիման վրա, ուստի, որպես նվիրատվություն, կազմակերպություններից և անհատներից ընդունվում է նոր կամ քիչ օգտագործված կահույք, շինանյութ և կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև դրամական նվիրատվություն: Կազմակերպությունը կտրամադրի փոխադրման ծառայություններ:
Օգնեք մեզ ավելի շատ ընտանիքների պարգևելու անվտանգության և կայունության զգացում, որոնք սերտորեն կապված են ապահով և արժանապատիվ կացարան ունենալու հետ: Ցանկացած նվիրատվություն այսօր նշանակում է, որ մեկ այլ ընտանիք ձեռք կբերի ուժ, կայունություն և անկախություն՝ կերտելու ավելի լավ ապագա

•    Նվիրաբերե ՛ք նոր կամ քիչ օգտագործված կահույք, շինանյութ և կենցաղային տեխնիկա
•    Կատարե ՛ք դրամական նվիրատվություն՝ փոխանցելով գումարը հետևյալ հաշվեհամարին՝001174127005 HSBC բանկ Հայաստան
(խնդրում ենք նշել ձեր անունը, ազգանունը և ծրագրի կոդը՝ Նորոգի)  
•    Դարձե՛ք կամավոր
•    Մենք ողջունում ենք ձեր բոլոր առաջարկները:


Ակնկալում ենք ստանալ հանդիպման հնարավորություն  և առավել մանրամասն ներկայացնել ծրագիրը: Նվիրատվություն կատարելու կամ ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք «Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում» ծրագրի ղեկավար Արտուր Մեսրոպյանին՝
Էլ. փոստի հասցե՝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Հեռ.՝ +37455-106213, +37410587188

Tatev works at Habitat for Humanity Armenia as accountant within "Access to Renewable and Efficient Energy in Municipalities Vayk and Spitak'' (AREEM) project. She joined Habitat Armenia Foundation in March 2018. She ensures accuracy filing of all accounting documentation, record/input  financial transactions into accounting software, and assisting FAM to prepare financial reports for projects, for local tax agency, etc.

She graduated from the Armenian National University of Architecture and Construction, learning a Master's degree. She is an engineer economist. She has worked at IAB International Academy of Business, ITC BEC training Center, European Academy. She has improved her experience and knowledge by participating in a variety of workshops and training courses: accounting courses, effective time management, sales skills, and negotiation.

 

Habitat for Humanity Armenia implements “Restoring Living Conditions in Armenia” project funded by EU since 2016. The project is aimed at improving low and middle income families’ living conditions by providing them access to low-cost household goods, furniture and building materials – new and used, remodeled and refurbished.  Through Housing Support Services anyone interested can get practical and technical tips on construction and refurbishments on home improvements and energy efficiency upgrades. The project will provide opportunities for volunteers of different abilities and backgrounds to improve their capabilities and skills to support project activities and to increase their market employment opportunities. By the end of project Habitat for Humanity Armenia will establish a social enterprise called Norogi Resource Hub which will continue to provide all above mentioned services.
Proceeds from the sales of these items will help Habitat for Humanity Armenia serve more families in the country.
The base of the sale is donations: new and gently used furniture, building materials, household goods and appliances from companies and individuals, as well as cash. Pickup service will be provided. Help us give more families the sense of security and stability that come with a safe and decent home. Any gift today means that another family will achieve the strength, stability and independence they need to build a better future.

Donate today and make a difference in someone’s life!

Donate new or gently used furniture, building materials and household appliances
Donate money
Become a volunteer
We welcome all offers!

We are looking for a possibility to have a meeting for introducing project details. To donate or to learn more about the project please contact Artur Mesropyan, the Project Manager for Restoring Living conditions in Armenia project.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone numbers: +37455-106213, +37410587188


«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամն իրականացնում է 
«Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից: Ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել ցածր և միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանները՝ նրանց հնարավորություն տալով ձեռք բերել նոր և օգտագործված, ձևափոխված և վերանորոգված կահույք, շինանյութ և տան պարագաներ: Բնակարանային աջակից ծառայությունների միջոցով հետաքրքված անձանց գործնական խորհուրդներ կտրամադրվեն բնակարանի կարգավիճակի և էներգաարդյունավետության բարելավման վերաբերյալ:
Ծրագիրը հնարավորություն կընձեռի տարբեր կարողություններ և զանազան մասնագիտություններ ունեցող կամավորներին մասնակցել կենտրոնի աշխատանքներին, ձեռք բերել գիտելիքներ և հմտություններ՝ ստանալով աշխատաշուկա մուտք գործելու հնարավորություն։ Ծրագրի ավարտին «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամը կստեղծի Սոցիալական ձեռնարկություն, որը կանվանվի «Նորոգի» ռեսուրսային կենտրոն և կշարունակի տրամադրել վերոնշյալ ծառայությունները:
Վերոնշյալ ապրանքների վաճառքը հնարավորություն կտա «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամին՝ աջակցելու ավելի շատ ընտանիքների:
Կենտրոնն աշխատելու է նվիրատվությունների հիման վրա, ուստի, որպես նվիրատվություն, կազմակերպություններից և անհատներից ընդունվում է նոր կամ քիչ օգտագործված կահույք, շինանյութ և կենցաղային տեխնիկա, ինչպես նաև դրամական նվիրատվություն: Կազմակերպությունը կտրամադրի փոխադրման ծառայություններ:
Օգնեք մեզ ավելի շատ ընտանիքների պարգևելու անվտանգության և կայունության զգացում, որոնք սերտորեն կապված են ապահով և արժանապատիվ կացարան ունենալու հետ: Ցանկացած նվիրատվություն այսօր նշանակում է, որ մեկ այլ ընտանիք ձեռք կբերի ուժ, կայունություն և անկախություն՝ կերտելու ավելի լավ ապագա:

•    Նվիրաբերե ՛ք նոր կամ քիչ օգտագործված կահույք, շինանյութ և կենցաղային տեխնիկա
•    Կատարե ՛ք դրամական նվիրատվություն՝ փոխանցելով գումարը հետևյալ հաշվեհամարին՝001174127005 HSBC բանկ Հայաստան
(խնդրում ենք նշել ձեր անունը, ազգանունը և ծրագրի կոդը՝ Նորոգի)  
•    Դարձե՛ք կամավոր
•    Մենք ողջունում ենք ձեր բոլոր առաջարկները:
 

Ակնկալում ենք ստանալ հանդիպման հնարավորություն  և առավել մանրամասն ներկայացնել ծրագիրը: Նվիրատվություն կատարելու կամ ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք «Հայաստանում կենսապայմանների բարելավում» ծրագրի ղեկավար Արտուր Մեսրոպյանին՝
Էլ. փոստի հասցե՝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Հեռ.՝ +37455-106213, +37410587188Designed by Naviscent